Skip to main content

Po pierwsze – usuniemy politycznych nominatów ze spółek i urzędów, zastąpimy ich fachowcami. Po drugie – oddamy głos Polkom i Polakom – otworzymy dla nich Parlament, rozpiszemy referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży. Po trzecie – wprowadzimy dobre płace w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i innych zawodach służby publicznej.

Władysław Kosiniak Kamysz i Szymon Hołownia ogłosili dziś (1 marca) Listę Wspólnych Spraw na pierwsze sto dni i całą kadencję nowego parlamentu po wyborach. To pierwsza konkretna i realna deklaracja przedwyborcza w 2023 roku. Pracujemy dalej, idziemy po więcej. Poniżej pełny tekst Listy Wspólnych Spraw – trzy propozycje na pierwsze sto dni i trzy na całą kadencję.

#WspólnaListaSpraw

Polki i Polacy oczekują od sił politycznych współpracy, która zapewni im dobry i przede wszystkim demokratyczny rząd po wyborach. Troska o prawa obywatelskie i dobro Rzeczypospolitej wymagają przedstawienia odważnego i jednocześnie odpowiedzialnego planu na przyszłość. Planu, który da perspektywę przywrócenia pokoju społecznego, szacunku dla wszystkich grup społecznych, ochrony bezpieczeństwa Polski i odbudowy jedności wspólnoty państwowej. Te działania przyszłego rządu należy budować już teraz, we współpracy, która wznosi się ponad partykularne interesy polityków. W duchu takiej współpracy wypracowaliśmy sześć propozycji dla przyszłego rządu – trzy na pierwsze 100 dni i trzy na kadencję. To nasza propozycja listy spraw do załatwienia.

Te sześć propozycji wypływa ze wspólnych przekonań ideowych. Jesteśmy pewni, że fundamentalną kwestią jest przywrócenie rządów prawa i odbudowa podmiotowości Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, niezależnych i sprawnych instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz mediów publicznych. Za konieczne uznajemy uwolnienie kultury od presji politycznej i traktowanie jej jako kluczowej dla potencjału Polski.

Polska XXI wieku powinna stosować zasadę pomocniczości, przywrócić prawa samorządu terytorialnego i traktować go jako partnera rządu w rozwiązywaniu problemów obywateli. Musi wsłuchiwać się w głosy i potrzeby obywatelek i obywateli poprzez rozwój instytucji demokracji bezpośredniej i wsparcie organizacji pozarządowych. Być solidarna z potrzebującymi i sprawcza w  działaniu.  Zapewnić  radykalną  poprawę  usług  publicznych,  zwłaszcza  zdrowotnych i edukacyjnych, a także przyspieszyć transformację energetyczną oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Być uczciwa w dystrybucji środków publicznych i transparentna w powierzaniu stanowisk. Jesteśmy zgodni, że w Polsce musi dokonać się oddzielenie Kościoła od Państwa po rządach PiS zgodnie z przepisami Konstytucji, w duchu idei zawartych w jej preambule, która określa Rzeczpospolitą jako wspólnotę ludzi wierzących i niewierzących oraz odwołuje się zarówno do kultury chrześcijańskiej jak i wartości humanistycznych. W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę uważamy za konieczne podniesienie potencjału bezpieczeństwa militarnego Polski. Łączy nas przekonanie, że miejsce silnej Polski jest w Unii Europejskiej i w NATO, w których Polska musi odgrywać aktywną i podmiotową rolę, a nie wikłać się w bezsensowne spory, które kosztują nas obecnie utratę miliardów złotych z Funduszu Odbudowy.

Przedstawiona przez nas lista spraw pokazuje, że w duchu pojednanej różnorodności, dwa różne ugrupowania mogą współpracować. Mogą proponować Polakom konkretne rozwiązania dla wspólnego dobra. Bez napuszczania jednych ludzi na drugich. Jesteśmy otwarci na dyskusję wokół naszych propozycji. Będziemy o nich rozmawiać z ludźmi w całej Polsce. Namawiamy też inne demokratyczne siły polityczne do tego, aby włączyły się konstruktywnie w prace nad planem dla przyszłego demokratycznego rządu.

  PIERWSZE 100 DNI:

1.   Usuniemy politycznych nominatów ze spółek i urzędów, zastąpimy ich fachowcami – koniec upartyjniania państwa

Obsadzanie „swoimi ludźmi” publicznych stanowisk od urzędów, przez sądy, aż po spółki, oraz tworzenie nowych instytucji tylko po to by obsadzić je partyjnymi kolegami – to znak firmowy obecnych rządów. Skończymy z tym.

W ciągu 100 dni przedstawimy, mechanizm konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze, a także stanowiska zarządcze w spółkach państwowych i samorządowych. Sięgniemy po apolitycznych profesjonalistów. Wprowadzimy rynkowe standardy zarządzania majątkiem publicznym, w których troska o strategiczny interes Polski będzie jedynym wyznacznikiem działania.

Następnie   przedstawimy   projekt   kodeksu   służby   publicznej   zapewniającego   stabilność i profesjonalizm kadry urzędniczej. Będzie to akt pokoju społecznego, który zagwarantuje, że administracja będzie pracować wolna od nacisku partii, dla całego państwa i wszystkich jego obywateli.

Rozdzielimy urząd Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości i odpolitycznimy samą prokuraturę tak, by mogła skutecznie i bezstronnie rozliczać nadużycia rządzących.

2.   Oddamy głos obywatelkom i obywatelom – otworzymy dla nich Parlament. Rozpiszemy referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży

Zapewnimy bezpieczeństwo polskim kobietom, odpowiednią ustawą odwracając negatywne skutki bulwersującego orzeczenia TK z 2020 r. ws. dopuszczalności przerywania ciąży. Następnie

– w referendum – oddamy Polkom i Polakom głos w tej sprawie. To będzie ważny krok w kierunku wzmocnienia roli obywateli w procesie stanowienia prawa. Referendum przeprowadzimy według jasnych i czytelnych zasad, z poszanowaniem prawa do zaprezentowania różnych poglądów.

Koniec z przyjmowaniem prawa niekonsultowanego społecznie, z którym nie zgadza się zdecydowana większość Polaków. Zrobimy z tym porządek: wprowadzimy zasady „Otwartego Parlamentaryzmu” – tak, aby projekty istotne dla obywateli były konsultowane społecznie przez co najmniej 21 dni, wysłuchanie publiczne w parlamencie było zasadą, a nie wyjątkiem, a referenda w fundamentalnych kwestiach dla obywateli mogły być zapisywane częściej. Wprowadzimy rozwiązania ułatwiające przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego. Polacy muszą mieć głos nie tylko przy urnie wyborczej.

3.   Polska uczciwym pracodawcą – konkurencyjne płace w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i innych zawodach służby publicznej.

Nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy inni pracownicy służby publicznej wykonują ważną społecznie pracę. Większość z nich nie otrzymuje za nią godnego wynagrodzenia.

W pierwszym uchwalonym przez nasz rząd budżecie wprowadzimy dla nich podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. Następnie przedstawimy plan stopniowego podwyższania ich pensji. Osoby uczące nasze dzieci, dbające o nasze zdrowie, odpowiedzialne za jakość naszej żywności czy dbające o porządek publiczny muszą być godnie wynagradzane, za to obywatele powinni mieć prawo wymagać od nich solidnej pracy. Inaczej Polska nigdy nie będzie silnym państwem.

Znajdziemy na to środki: zlikwidujemy zbędne instytucje państwowe znajdujące się poza kontrolą publiczną, które „przejadają” pieniądze podatników, przywrócimy faktyczną kontrolę społeczną nad budżetem i pozabudżetowymi wydatkami państwa, ograniczymy rozbuchane wydatki na TVP i odpartyjnimy media publiczne.

  CAŁA KADENCJA:

1.   Płynny angielski po podstawówce. Edukacja dla rozwoju i konkurencyjności młodych w świecie.

Polska musi zaoferować swoim młodym obywatelom dobry start w przyszłość. Nasza edukacja powinna przygotowywać ich do życia w Polsce i świecie roku 2050, a nie 1950, jak często się dziś dzieje, dlatego wprowadzimy godzinę języka angielskiego dziennie od pierwszej klasy, by dzieci kończące podstawówkę mówiły płynnie po angielsku. W szkołach będziemy uczyć kompetencji przyszłości, związanych z rozwojem nowych technologii i zdolności syntetycznego myślenia. Ograniczymy liczbę dzieci w klasach do 25, zagwarantujemy każdemu dziecku ciepły posiłek w szkole, a także stałą opiekę medyczną i psychologiczną.

Wyprowadzimy politykę ze szkół. Zwiększymy ich autonomię, pamiętając jednocześnie, że powinny przekazywać wartości nowoczesnego patriotyzmu, otwartości, praw człowieka oraz bogactwo kultury.

2.   Zielona transformacja, samodzielny finansowo samorząd, bezpieczeństwo żywnościowe – damy energię Polsce Lokalnej.

Polska Lokalna to olbrzymie pole często niewykorzystywanego potencjału. Obudzimy tę energię. Wprowadzimy nową ustawę o finansowaniu samorządów – zwiększymy ich udział w PIT i zapewnimy zwrot VAT-u przy inwestycjach publicznych. Subwencja z budżetu państwa będzie pokrywała 100% wynagrodzeń nauczycieli. Wszystko to da nowy impuls rozwojowy Małym Ojczyznom – koniec z tekturowymi czekami od władzy! To samorządy i organizacje społeczne działające wśród  ludzi  i  z  ludźmi,  mają  największą  wiedzę  o  tym  jak  należy  walczyć z wykluczeniem społecznym, komunikacyjnym czy w dostępności do ochrony zdrowia.

Właściciele domów, mieszkańcy bloków, rolnicy i przedsiębiorcy – wspólnoty lokalne i gminy jako inwestorzy i właściciele infrastruktury OZE, będą największymi beneficjentami zielonej transformacji energetycznej zapewniającej czysty i tani prąd ze słońca, wiatru i biogazowni. Na zielonej energii będą bogacić się ludzie, a nie wielkie spółki państwowe. Małe elektrownie w domach i gminach zapewnią nam bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, stając się również kluczowym elementem powstrzymywania zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

Uczynimy Polskę Lokalną, w tym wieś, lepszym miejscem do zakładania rodziny i prowadzenia aktywności   zawodowej.   Podniesiemy   jakość   usług   publicznych,   dostępność   żłobków i przedszkoli oraz opieki zdrowotnej. Wesprzemy rozwój rolnictwa, w tym ekologicznego, zadbamy o jakość i dostępność żywności dla konsumentów.

3.   Proste i stabilne podatki – szacunek dla polskiej przedsiębiorczości

Trzeba uporządkować i uprościć podatki. Podatnik będzie płacił jedną daninę od dochodów z pracy. Musi ona zawierać wszystkie obecne podatki i składki, które będą następnie rozdysponowywane na poszczególne fundusze. Skończymy ze skomplikowanymi procedurami i mnożeniem urzędów do których trzeba składać deklaracje i uiszczać składki. Stworzymy zachęty do zróżnicowanej aktywności zawodowej. Wyjdziemy naprzeciw potrzebom rodzin, wprowadzając francuski model rozliczania podatków przy uwzględnieniu dzieci. Potrzebujemy rozwiązań tworzących dobry klimat do zwiększenia dzietności. Nie wystarczy utrzymać „500+” i przywrócić refundowania „in vitro, trzeba też urealnić dostęp do własności i wynajmu mieszkań. Będziemy rozwijać instytucjonalną opiekę nad najmłodszymi i kodeksowo zagwarantujemy możliwość pracy młodego rodzica na pół etatu, by stale wyrównywać szanse na łączenie rodzicielstwa z pracą.

Wesprzemy przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących niewielkie firmy, którzy ponoszą dziś największy koszt nieudolnych reform podatkowych obecnego rządu. Zagwarantujemy im stabilność prawno-podatkową i wsparcie w inwestowaniu w rozwój swoich firm. Zaczniemy od regulacji składki zdrowotnej, aby przestała dobijać małe polskie przedsiębiorstwa. Wprowadzimy również zasadę, iż wszystkie zmiany podatkowe będą uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym.

Uproszczenie systemu podatkowego będzie częścią szerokiego planu odbiurokratyzowania gospodarki, na który składać się będą m.in.: ograniczenie rocznej liczby kontroli państwowych, wprowadzenie prostego systemu ubiegania się o pomoc publiczną oraz mechanizm opłacania przez państwo zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia. Przywrócimy podmiotowość przedsiębiorcom w dialogu z rządem.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. View more
Akceptuję